MK

Дајмонд Hотел

Diamond Hotel & Restaurant

"Соработката се одвиваше прекрасно од самиот почеток на изборот на мебелот се до самата испорака. Во неколку наврати не контактираа дали сме задовони од целиот избор и квалитетот и самото котистење. Се беше најпрофесипнално и сме задоволни од сорабптката. Во следна изработка на нов хотел и ресторан сигорно ќе ја проложиме соработкта."

Со почит тимот на Diamond hotel & restaurant Радовиш.